ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrzekształcenia własnościowe
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KONTAKT
ELEKTROCIEPŁOWNIE

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące prywatyzacji podsektora elektrociepłowni.

Data ostatniej aktualizacji: 15 grudnia 2020

Nazwa Firmy Inwestor Doradca prywatyzacyjny Wielkość udziałów ( % ) będących potencjalnie przedmiotem transakcji Etap prywatyzacji Uwagi
EC Będzin S.A. EnergoUtech 2 , envia Mitteldeutsche Energie AG (Niemcy)   69,56%   Pierwotnie strategicznym inwestorem spółki była niemiecka firma energetyczna MEAG. W sierpniu br. MEAG połączył się z niemiecką spółką akcyjną envia Energie Sachsen Brandenburg. W wyniku fuzji powstała envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), która stała się prawnym następcą obu spółek i przejęła akcje MEAGu m.in. w Elektrociepłowni Będzin.

Zarząd EC Będzin będzie szukał nowego inwestora strategicznego dla spółki. Dotychczasowy główny akcjonariusz, spółka enviaM AG, zamierza sprzedać posiadany pakiet akcji. Obecnie ma ona 2.190.453 akcje, dające 69,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Przedsiębiorstwo Usługowe Utech wystąpiło do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zgodę na przejęcie kontroli nad Elektrociepłownią Będzin. Jak wynika z informacji UOKiK, wniosek PU Utech w prawie przejęcia EC Będzin wpłynął 23 października 2013 r.

Z końcem maja 2013 r. z wnioskiem do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Elektrociepłownią Będzin wystąpiła inna spółka z grupy Utech - Energetyczne Towarzystwo Finansowo - Leasingowe Energo-Utech, ale ostatecznie transakcja nie doszła do skutku z powodów, których nie ujawniono.

Kontrolowana przez RWE spółka z grupy EnviaM - EnviaM Holding ECB jest od 11 grudnia 2013 roku własnością firmy EnergoUtech 2 z Poznania, przez co ta ostania stała się właścicielem 2.075.322 akcji elektrociepłowni stanowiących 65,9 proc. w kapitału zakładowego.

W rekach EnviaM pozostało po tej transakcji 115 131 akcji EC Będzin stanowiących 3,66 proc. kapitału zakładowego spółki.

Ogłoszone 10 marca 2014 r. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych zakończyło się sukcesem. Zostały zawarte transakcje nabycia akcji na GPW w wyniku których spółka z grupy Utech - Energoutech 3 kupiła 3 150 akcji zwykłych na okaziciela EC Będzin, tj. wszystkie akcje, których dotyczyło wezwanie.

Energoutech 3 kupił akcje po cenie 21,60 zł za sztukę. Po wezwaniu spółki z grupy Utech mają 66 procentowy udział w kapitale zakładowym spółki, co stanowi 66 proc. głosów w walnym zgromadzeniu spółki.

Spółka Elektrociepłownia Będzin przystąpiła do umowy o współpracy zawartej pomiędzy spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech, spółką Energoutech 2 oraz Tauron Ciepło. Umowa przyznaje spółce Tauron Ciepło prawo pierwokupu przedsiębiorstwa energetycznego bądź jego zorganizowanej części, należącego do EC Będzin w chwili zawarcia umowy. Prawo pierwokupu obowiązuje nie dłużej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy o współpracy.

W grudniu 2017 r. spółka zdecydowała o rozpoczęciu negocjacji z wybranym inwestorem branżowym w sprawie sprzedaży elektrociepłowni. W lutym 2018 r. spółka zdecydowała o zmianie terminu przekazania informacji o wynikach prowadzonych negocjacji z inwestorem. Raport w tej sprawie miał być przekazany do dnia 2 lipca 2018 r., jednak ostatecznie zapadła decyzja o zakończeniu procesu sprzedaży ze względu na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę.

EC Białystok S.A. Societe Nationale d'Electricite et de Thermique Towarzystwo Doradztwa Inwestycyjnego Warszawa. 69,58%   1 czerwca 2011 Enea podpisała umowę zakupu 69,58 proc. akcji Elektrociepłowni Białystok od francuskiej firmy Société Nationale d'Électricité et de Thermique (SNET). Wcześniej, w grudniu 2008 r. Enea nabyła od Skarbu Państwa 30,36 proc. akcji Elektrociepłowni. Tym samym obecnie w posiadaniu poznańskiej grupy energetycznej jest blisko 100 proc. akcji Elektrociepłowni Białystok (0,06 proc należy do pracowników białostockiego przedsiębiorstwa).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez Eneę kontroli nad Elektrociepłownią.
Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała S.A.         Elektrociepłownia została włączona w strukturę Południowego Koncernu Energetycznego
PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.   Energy Management and Conservation Agency (EM&CA) oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska do 85%  

W MSP sfinalizowano we wtorek 27 lutego 2007 r. transakcję sprzedaży 85% akcji ZEC Bydgoszcz na rzecz spółki Elektrownie Szczytowo-Pompowe z grupy Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) za 242,24 mln zł.

MSP poinformowało, że 10 czerwca 2010 r. sprzedało 296 akcji PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz stanowiących 0,17 proc. kapitału zakładowego spółki za kwotę nieco ponad 959 tys zł.

W listopadzie 2017 r. rozpoczął się proces konsolidacji ciepłowniczych aktywów PGE. Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF. Miesiąc później została ogłoszona strategia ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, a w czerwcu 2018 r. zarządy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Ciepła zatwierdziły planu podziału. 2 stycznia 2019 r. PGE Energia Ciepła formalnie przejęła sześć elektrociepłowni należących do PGE GiEK. Dzięki konsolidacji aktywów powstała największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.   Central Europe Trust Polska    

Ministerstwo Skarbu wybrało firmę, która będzie doradzać resortowi w procesie prywatyzacji Elektrociepłowni Zabrze oraz Zespołu Elektrociepłowni Bytom.. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDOSERWIS Z.U.H z Chorzowa

Za 85 proc. akcji obydwu firm MSP chce dostać przynajmniej 200-250 mln zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło inwestorów do składania ofert w sprawie nabycia akcji Zespołu Elektrociepłowni Bytom.

Inwestorzy będą mogli nabyć 1 280 780 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda stanowiących 85% kapitału zakładowego Zespołu EC Bytom.

Pozostałe 15% kapitału zakładowego przeznaczone jest do nieodpłatnego nabycia przez pracowników.

Na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Elektrociepłowni Zabrze oraz Zespół Elektrociepłowni Bytom wpłynęła jedna oferta, którą złożyła wrocławska firma Fortum Power and Heat Poland.

EDF Kraków SA Konsorcjum EdF (Francja) i spółki zależnej Finelex BV   Wstępnie 55%, obecnie 65,83% (formalnie Finelex BV)   Minister Skarbu Państwa podpisało w dniu 19 marca 2009 umowę sprzedaży należącego do Skarbu Państwa pakietu akcji Elektrociepłowni Kraków SA.

EDF International nabył resztówkę 28,05% akcji, co zakończyło proces prywatyzacji spółki. Po transakcji EDF posiada w 94,3% udziałów w spółce.

EDF Rybnik (jako spółka przejmująca), EDF Kraków, EDF Polska CUW i EDF Polska Centrala połączyły się w maju 2013. Siedziba spółki została przeniesiona do Warszawy, a jej obecna nazwa to EDF Polska S.A. Nowa spółka ma lokalne oddziały w Rybniku, Warszawie i Krakowie.

Na początku stycznia 2016 r. EDF zdecydował o sprzedaży swoich aktywów w Polsce. Na doradcę prawnego w tym procesie wybrana została kancelaria Dentons. Uczestniczy w nim też bank inwestycyjny Rothschild.

Pod koniec października 2016 grupa EDF poinformowała o wybraniu IFM Investors do wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży aktywów kogeneracyjnych w Polsce.

EDF chciało oddzielić aktywa kogeneracyjne EDF Polska od elektrowni węglowej w Rybniku, ale polski rząd odmówił, uzasadniając że decyzja taka miałaby wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wstępną, niewiążącą ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce złożyły w połowie września wspólnie PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika. Oferta wpłynęła poza harmonogramem procesu sprzedaży i nie była brana pod uwagę przez sprzedającego. Na początku grudnia spółki złożyły nową ofertę w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania wrześniowej oferty.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski skorzystał z prawa weta i zablokował podział polskich aktywów EDF, co uniemożliwiło sprzedaż ich poszczególnych części. Ostatecznie EDF zerwał umowy z EPH i zdecydował się zaprosić do negocjacji polskie firmy energetyczne. Pod koniec stycznia podpisały one porozumienie (memorandum of understanding) dotyczące prowadzenia negocjacji oraz badania due diligence.

Do podpisania umowy przejęcia aktywów od EDF Polska przez PGE, Eneę, Energę i PGNiG Termika miało dojść w kwietniu lub maju 2017, jednak w połowie marca PGNiG Termika odstąpiła od udziału w transakcji, a następnie na początku maja wycofały się z niej również Energa i Enea. PGE zdecydowała się wystąpić jako jedyny oferent i zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów.

W dniu 13 listopada 2017 r. zakończona została transakcja pomiędzy PGE a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej 19 maja 2017 r. Wartość transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych.

Transakcją objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych. Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać dodatkowo na giełdzie ilość energii elektrycznej odpowiadającą energii wytworzonej przez Elektrownię Rybnik.

PGE po przejęciu aktywów podwoiła swoje zainstalowane moce cieplne do przeszło 7,5 GWt i o 25 procent zwiększyła zainstalowane moce elektryczne do blisko 16 GWe.
PGE jest właścicielem 50 proc. plus 1 akcja oraz posiada 50 proc. plus 1 głos na WZ Kogeneracji.

Sfinalizowanie umowy zakupu EDF Polska uruchomi proces zmiany nazwy tej firmy na PGE Energia Ciepła, która będzie częścią Grupy PGE.

EDF Wybrzeże SA Konsorcjum Electricite de France/ Gaz de France (EdF i GdF) (Francja) Access Sp. z o. o.Warszawa. 63,24%   W lutym 2004 EDF/GDF odkupiło od MSP 36% akcji tej spółki ( przy czym GDF kupiło prawie 8,1% akcji ECW, a EDF nieco ponad 28,2%). W ten sposób został utrzymany wzajemny parytet udziału tych firm w ECW wynoszący 3,5:1,0. Cena za 36% pakiet wyniosła ok. 55 mln euro.

W dniu 22 czerwca 2004 r. sprzedało 36,27% akcji Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. konsorcjum EDF International i GDF International. Wartość transakcji wyniosła 56,3 mln euro. Opcja sprzedaży tych akcji zawarta była w umowie pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a EDF International i GDF International podpisanej 21 czerwca 2000 r., zmienionej aneksem 25 lipca 2003 r. Obecnie w rękach Skarbu Państwa pozostały wyłącznie akcje, które nie zostały nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki.

19 kwietnia 2006 r., nastąpiła realizacja opcji sprzedaży należących do Skarbu Państwa 295 akcji Elektrociepłowni Wybrzeże S.A.

Akcje stanowiące 0,03% kapitału zakładowego Elekrociepłowni kupiły EDF International i GDF International. Transakcja, o wartości 54 tys. euro, stanowi wykonanie zapisów w/w umowy

Po dokonaniu transakcji Skarb Państwa jest posiadaczem 1 akcji Spółki.

Na początku stycznia 2016 r. EDF zdecydował o sprzedaży swoich aktywów w Polsce. Na doradcę prawnego w tym procesie wybrana została kancelaria Dentons. Będzie uczestniczył w nim też bank inwestycyjny Rothschild.

Pod koniec października 2016 grupa EDF poinformowała o wybraniu IFM Investors do wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży aktywów kogeneracyjnych w Polsce.

EDF chciało oddzielić aktywa kogeneracyjne EDF Polska od elektrowni węglowej w Rybniku, ale polski rząd odmówił, uzasadniając że decyzja taka miałaby wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wstępną, niewiążącą ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce złożyły w połowie września wspólnie PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika. Oferta wpłynęła poza harmonogramem procesu sprzedaży i nie była brana pod uwagę przez sprzedającego. Na początku grudnia spółki złożyły nową ofertę w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania wrześniowej oferty.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski skorzystał z prawa weta i zablokował podział polskich aktywów EDF, co uniemożliwiło sprzedaż ich poszczególnych części. Ostatecznie EDF zerwał umowy z EPH i zdecydował się zaprosić do negocjacji polskie firmy energetyczne. Pod koniec stycznia podpisały one porozumienie (memorandum of understanding) dotyczące prowadzenia negocjacji oraz badania due diligence.

Do podpisania umowy przejęcia aktywów od EDF Polska przez PGE, Eneę, Energę i PGNiG Termika miało dojść w kwietniu lub maju 2017, jednak w połowie marca PGNiG Termika odstąpiła od udziału w transakcji, a następnie na początku maja wycofały się z niej również Energa i Enea. PGE zdecydowała się wystąpić jako jedyny oferent i zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów.

W dniu 13 listopada 2017 r. zakończona została transakcja pomiędzy PGE a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej 19 maja 2017 r. Wartość transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych.

Transakcją objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych. Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać dodatkowo na giełdzie ilość energii elektrycznej odpowiadającą energii wytworzonej przez Elektrownię Rybnik. Dodatkowym zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest konieczność ogłoszenia przez PGE wezwania (do 66 proc. kapitału) na akcje giełdowej spółki ZEW Kogeneracja, wchodzącej w skład przejętych aktywów EDF Polska.

PGE po przejęciu aktywów podwoiła swoje zainstalowane moce cieplne do przeszło 7,5 GWt i o 25 procent zwiększyła zainstalowane moce elektryczne do blisko 16 GWe.
PGE jest właścicielem 50 proc. plus 1 akcja oraz posiada 50 proc. plus 1 głos na WZ Kogeneracji.

2 stycznia 2019 r. PGE Energia Ciepła formalnie przejęła elektrociepłownie należące do PGE GiEK. Dzięki konsolidacji powstała największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej. Tym samym PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w krajowym rynku ciepła z kogeneracji. Długość sieci ciepłowniczych należących spółki PGE Energia Ciepła i jej spółki zależnych wynosi ok.525 km. W 2017 obsługiwały one ok.1,3 użytkowników ciepła sieciowego i wyprodukowały 46,23 PJ ciepła oraz 16,57 TWh energii elektrycznej.

PGE Elektrociepłownia Gorzów         W 2007 Elektrociepłownia "Gorzów" SA weszła w skład PGE Polska Grupa Energetyczna.

MSP poinformowało, że 10 czerwca 2010 r. sprzedało 36 269 akcji PGE Elektrociepłowni Gorzów stanowiących 5,92 proc. kapitału zakładowego spółki za około 10 585 tys. zł.

W listopadzie 2017 r. rozpoczął się proces konsolidacji ciepłowniczych aktywów PGE. Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF. Miesiąc później została ogłoszona strategia ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, a w czerwcu 2018 r. zarządy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Ciepła zatwierdziły planu podziału. 2 stycznia 2019 r. PGE Energia Ciepła formalnie przejęła sześć elektrociepłowni należących do PGE GiEK. Dzięki konsolidacji aktywów powstała największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.

Dalkia Poznań ZEC (dawniej: Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A.) Dalia Termika S.A. Access Sp. z o.o. do 85% 6 1 marca 2004, 85 % akcji ZEC-P S.A. zostało sprzedane konsorcjum Dalkia Termika S.A. Wartość transakcji wyniosła 350 mln zł. Inwestor zobowiązał się ponadto do dalszych inwestycji w wysokości 150 mln zł. Związkowcy z Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich (ZEC-P) oraz konsorcjum francuskiej Dalkii Termiki, strategicznego inwestora spółki, parafowali pakiet socjalny dla pracowników. Pakiet socjalny został podpisany w dniu 23 kwietnia 2004 r..

W dniu 4 czerwca 2004 MSP zamknęło formalnie transakcję sprzedaży. Właścicielami pozostałych 15% akcji spółki są pracownicy, czyli Skarb Państwa nie posiada już żadnych akcji ZEP.

W dniu 30 czerwca 2009 roku została podpisana umowa sprzedaży 2.298akcji stanowiących 0,22 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą DALKIA POZNAŃ Zespół Elektrociepłowni S.A. w Poznaniu, poprzez ich sprzedaż narzecz dotychczasowych akcjonariuszy Spółki:
- DALKII POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (która nabyła 1.352 akcje)
- oraz DALKII POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (która nabyła 946 akcji)

Wartość sprzedanego pakietu wynosi łącznie 1.184.949,91 zł. Podpisanie umowystanowi zakończenia prywatyzacji Spółki.
EC Radom S.A. (w upadłości).        

Za 36,9 mln zł miasto kupiło Elektrociepłownię od syndyka. Było jej właścicielem tylko przez kilka godzin, po południu podpisano bowiem drugi akt notarialny - zamiany majątku. Miasto oddało EC Radpecowi a ten przekazał miastu warte ok. 2 mln zł obiekty dawnej elektrowni przy ul. Traugutta.

EC Tychy S.A.   ABC Consulting Sp. z o.o.    

Ministerstwo Skarbu poinformowało w komunikacie o odstąpieniu od prywatyzacji Elektrociepłowni Tychy.

Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o odstąpieniu od prywatyzacji Spółki Elektrociepłownia Tychy S.A. w upadłości prowadzonej w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

EC Tychy SA weszło w skład grupy Tauron Polska Energia (dawniej EnergetykaPołudnie)
EC Toruń S.A. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Bise S.A. Warszawa. 60%  

1 sierpnia 2002 podpisano umowę prywatyzacyjną z ZEC Wybrzeże. Inwestor objął 45 % kapitału obu spółek i jednocześnie zobowiązał się m.in. do nabycia od MSP kolejnych pakietów akcji, zainwestowania, co najmniej 17 mln zł (w ciągu 42 miesięcy) oraz podwyższenia kapitału spółek o co najmniej 17 mln zł (w ciągu 42 miesięcy od zakończenia inwestycji gwarantowanych). 30 grudnia 2002 r. inwestor objął pakiet 4,99% akcji obu spółek. 8 maja 2003 r. inwestor objął kolejny pakiet 10 % akcji obu spółek za łączną kwotę 10.5 mln zł.

16 lipca 2003 EC Toruń S.A. przejęła EC Energotor-Toruń S.A.

Toruńska Energetyka Cergia Spółka powstała z połączenia dwóch spółek ciepłowniczych - Elektrociepłownie "Toruń" Spółka Akcyjna i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Toruń. Głównym jej udziałowcem są Elektrociepłownie Wybrzeże, które po ostatniej transakcji są posiadaczami prawie 68 proc. akcji spółki.

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało w połowie marca b.r. o sprzedaży pakietu 16,87% akcji spółki Energetyka Toruńska Cergia. Akcje kupiły Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.

EC Energotor - Toruń S.A.
Vattenfall Heat Poland (d. EC Warszawskie S.A.) Vattenfall (Szwecja)   69,22%   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) nabyło pod koniec sierpnia 2011 24.591.544 akcji stanowiących ponad 99,8 proc. akcji Vattenfall Heat Poland SA (VHP).

Cena nabycia na dzień podpisania umowy wynosi około 2,96 mld PLN, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa na poziomie około 3,5 mld PLN. Cena nabycia jest indeksowana odzwierciedlając koszt pieniądza w czasie.

Pod koniec listopada UOKiK wydał zgodę dla PGNiG na koncentrację polegającą na nabyciu 98,84% akcji spółki Vattenfall Heat Poland.

Transakcja kupna ma zostać zamknięta na początku stycznia, PGNiG zmieni nazwę VHP na PGNiG Termika.
EC Zabrze S.A.   Central Europe Trust Polska    

Na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Elektrociepłowni Zabrze oraz Zespół Elektrociepłowni Bytom wpłynęła jedna oferta, którą złożyła wrocławska firma Fortum Power and Heat Poland.

W dniu 24 listopada 2010 Fortum Power and Heat Polska podpisało z Ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze.

3 stycznia 2011 nowy inwestor na podstawie umowy prywatyzacyjnej ma formalnie przejąć EC Zabrze od Ministerstwa Skarbu
 

EC Zielona Góra S.A. ZEW Kogeneracja S.A. - 98,4 %
Urząd Miasta Zielona Góra pozostałe 1,6%.
      MSP zaoferuje inwestorowi posiadany pakiet akcji.
EC Zduńska Wola S.A. SFW Energia Sp z oo       Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zawarło z SFW Energia Sp z oo umowę sprzedaży 85% akcji Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp z o.o. za 34,7 mln zł.

Resort podał, że wartość transakcji wyniosła 34.680.000 PLN. Przeniesienie własnościudziałów na rzecz kupującego nastąpiło z chwilą podpisania umowy tj, w dniu 17maja 2006

W dniu 25 marca 2009 roku została podpisana umowa sprzedaży15 udziałów stanowiących 0,037 % kapitału zakładowego Elektrociepłowni. Udziałykupiła za 16.270,65 zł również spółka SFW Energia. Podpisanie umowy stanowi zakończenieprywatyzacji spółki.
 
Kogeneracja S.A. Wrocław. Konsorcjum EdF (również poprzez EC Kraków i EnBW) SJOS Sp. z o.o. 49,82%   Spółka jest od 26 maja 2000 r. notowana na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie.

Na początku stycznia 2016 r. EDF zdecydował o sprzedaży swoich aktywów w Polsce. Na doradcę prawnego w tym procesie wybrana została kancelaria Dentons. Będzie uczestniczył w nim też bank inwestycyjny Rothschild.


Pod koniec października 2016 grupa EDF poinformowała o wybraniu IFM Investors do wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży aktywów kogeneracyjnych w Polsce.

EDF chciało oddzielić aktywa kogeneracyjne EDF Polska od elektrowni węglowej w Rybniku, ale polski rząd odmówił, uzasadniając że decyzja taka miałaby wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wstępną, niewiążącą ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce złożyły w połowie września wspólnie PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika. Oferta wpłynęła poza harmonogramem procesu sprzedaży i nie była brana pod uwagę przez sprzedającego. Na początku grudnia spółki złożyły nową ofertę w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania wrześniowej oferty.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski skorzystał z prawa weta i zablokował podział polskich aktywów EDF, co uniemożliwiło sprzedaż ich poszczególnych części. Ostatecznie EDF zerwał umowy z EPH i zdecydował się zaprosić do negocjacji polskie firmy energetyczne. Pod koniec stycznia podpisały one porozumienie (memorandum of understanding) dotyczące prowadzenia negocjacji oraz badania due diligence.

Do podpisania umowy przejęcia aktywów od EDF Polska przez PGE, Eneę, Energę i PGNiG Termika miało dojść w kwietniu lub maju 2017, jednak w połowie marca PGNiG Termika odstąpiła od udziału w transakcji, a następnie na początku maja wycofały się z niej również Energa i Enea. PGE zdecydowała się wystąpić jako jedyny oferent i zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów.

W dniu 13 listopada 2017 r. zakończona została transakcja pomiędzy PGE a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej 19 maja 2017 r. Wartość transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych.

Transakcją objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych. Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać dodatkowo na giełdzie ilość energii elektrycznej odpowiadającą energii wytworzonej przez Elektrownię Rybnik. Dodatkowym zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest konieczność ogłoszenia przez PGE wezwania (do 66 proc. kapitału) na akcje giełdowej spółki ZEW Kogeneracja.

1 lutego 2018 r. PGE wezwała do sprzedaży 2.383.999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, które dają 16 proc. głosów na WZ, po 81,80 zł za akcję. Na zapisy przewidziano czas od 21 lutego do 6 marca 2018 roku. Podmiotem nabywającym akcje będzie PGE Energia Ciepła. Po przeprowadzeniu wezwania PGE Energia Ciepła zamierza bezpośrednio osiągnąć łącznie 33,74 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kogeneracji oraz - wraz ze swoim podmiotem zależnym Investment III B.V. - 66 proc. ogólnej liczby głosów.

PGE po przejęciu aktywów podwoiła swoje zainstalowane moce cieplne do przeszło 7,5 GWt i o 25 procent zwiększyła zainstalowane moce elektryczne do blisko 16 GWe.
PGE jest właścicielem 50 proc. plus 1 akcja oraz posiada 50 proc. plus 1 głos na WZ Kogeneracji.

2 stycznia 2019 r. PGE Energia Ciepła formalnie przejęła elektrociepłownie należące do PGE GiEK. Dzięki konsolidacji powstała największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej. Tym samym PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w krajowym rynku ciepła z kogeneracji. Długość sieci ciepłowniczych należących spółki PGE Energia Ciepła i jej spółki zależnych wynosi ok.525 km. W 2017 obsługiwały one ok.1,3 użytkowników ciepła sieciowego i wyprodukowały 46,23 PJ ciepła oraz 16,57 TWh energii elektrycznej.

Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.   PIM Sp. z o.o. do 85% 5 11 sierpnia 2005 - Dalkia Polska SA, spółka należąca do Dalkia International, podpisała z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę prywatyzacyjną Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA.

Za 85-proc. pakiet akcji elektrociepłowni Dalkia zapłaciła nieco ponad 900 mln zł. Łącznie prywatyzacja ZEC trwała grubo ponad dwa lata.

W dniu 27 marca 2006 r., Dalkia Polska S.A. sprzedała na rzecz IFM, australijskiego funduszu inwestycyjnego, pakiet 34 % akcji ZEC - S.A. w Łodzi.

Dalkia Polska S.A. zachowuje większościowy pakiet 51% akcji ZEC- S.A. w Łodzi i jako strategiczny akcjonariusz będzie realizować zobowiązania, zarówno inwestycyjne jak i socjalne, przewidziane w umowie prywatyzacyjnej zawartej ze Skarbem Państwa. Tym niemniej, od chwili nabycia 85% akcji ZEC - S.A. w Łodzi planowano pozyskanie inwestora finansowego.

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o restrukturyzacji i prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi opowiadając się za odrzuceniem projektu ustawy z powodu jego wad formalnoprawnych i merytorycznych oraz niezgodności z Konstytucją RP.

Dodatkowo, według rządu, projekt budzi zastrzeżenia co do zgodności z prawem, w tym i z Konstytucją np. narusza art.10 Konstytucji, mówiący o trójpodziale władzy, ponieważ mówi o podejmowaniu konkretnych decyzji przez Sejm dotyczących mienia skarbu państwa.

Elektrociepłownia "ELCHO" Sp. z o.o. CEZ Chorzów B.V.       Elektrociepłownia "ELCHO" Sp. z o.o. została utworzona przez Elektrownię Chorzów S.A. i ma dwóch aktualnie udziałowców.

Większościowy to CEZ Chorzów B.V. z siedzibą w Rotterdamie posiadający 78,2% udziałów. Drugi mniejszościowy to Elektrownia Chorzów S.A. posiadająca 24,8% udziałów. Elektrownia Chorzów S.A. to Jednosobowa Spółka Skarbu Państwa w której udział Skarbu Państwa wynosi 100%. Inwestor będzie znany dopiero po ewentualnym sprywatyzowaniu.

CEZ poinformował, że trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procesu sprzedaży aktywów w Polsce i do połowy 2020 roku

15.09.2020 r. CEZ zaprosił do składania deklaracji zainteresowania uczestnictwem w procesie zakupu polskich aktywów grupy. Zamierza sprzedać CEZ Skawina, CEZ Chorzów, CEZ Produkty Energetyczne Polska oraz CEZ Polska.

29.09.2020 r. Grupa CEZ otrzymała 14 deklaracji zainteresowania aktywami w Polsce od potencjalnych inwestorów. Termin na złożenie ofert wstępnych mija 7 grudnia. Zainteresowanie zakupem części aktywów CEZ wyraziła grupa PGE.

11.12.2020 r. PGE oraz PGNiG poinformowały o złożeniu wspólnej oferty niewiążącej nabycia polskich aktywów Grupy CEZ

KOMENTARZE ( 2 )


Autor: j.piotr 22.05.2006r. 13:25
Interesuje się restrukturyzcją w energetyce.Szczególnie wpadkami np. spółki córki wchłonięte przez matki ,... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE