ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrzekształcenia własnościowe
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KONTAKT
PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURY SEKTORA EL-EN

Zgodnie z "Programem dla elektroenergetyki" oraz innymi decyzjami rządu, polska elektroenergetyka składa się z czterech dużych grup pozostających pod kontrolą państwa, kilku pojedynczych sprywatyzowanych elektrowni oraz dwóch prywatnych dystrybutorów energii GZE i STOEN.

W wyniku przeprowadzonych działań konsolidacyjnych powstały następujące cztery grupy przedsiębiorstw.

Wg ostatnich planów MSP (2015 rok), rozważane było połączenie PGE i Energi a Taurona z Eneą. MSP uzasadniało konsolidację grup energetycznych między innymi potrzebą optymalizacji miksu energetycznego oraz wykorzystania kapitału obrotowego. Resort tłumaczył również, że pozwoli to na lepsze wykorzystanie uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie MSP zwracało uwagę na słabą pozycję naszych grup energetycznych na rynku europejskim.


Polska Grupa Energetyczna (PGE), która jest wiodącą grupą energetyczną w Polsce i Europie Centralnej. PGE powstała na bazie holdingu BOT, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, aktywów pozostałych po wydzieleniu z PSE S.A. oraz spółek dystrybucyjnych ŁZE, Łódź Teren, ZEORK, ZE Białystok, ZE Warszawa-Teren, LUBZEL, ZKE oraz Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego. PGE z końcem listopada 2007 r. rozpoczęła wybór doradcy prywatyzacyjnego w trybie zapytań ofertowych.

Wybór inwestorów instytucjonalnych, do których skierowano zaproszenia do składania zapisów się na akcje PGE oferowane w ofercie publicznej, został dokonany przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. po konsultacjach i w porozumieniu z menedżerami oferty, tj. UniCredit CAIB Poland oraz Goldman Sachs.

Debiut giełdowy PGE miał miejsce 6 listopada 2009 r. Kurs otwarcia osiągnął poziom 25,95 zł. W ramach oferty publicznej PGE zaoferowała 259.513.500 akcji serii B. Cena akcji wyniosła 23,00 zł.

PGE oferowała akcje inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym. Inwestorzy zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału wynoszącego 17,50 zł - 23,00 zł. Popyt był 7,5 razy większy, niż liczba oferowanych akcji. Zgodnie z decyzją Zarządu PGE o ostatecznej liczbie akcji oferowanych, pula akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wyniosła 15%, tj. o połowę więcej niż początkowo przewidywano. W efekcie skala redukcji zapisów dla inwestorów indywidualnych została zmniejszona. Inwestorzy indywidualni zapisali się na blisko 29 razy więcej akcji niż liczba walorów ostatecznie im oferowanych. Ich zapisy zostały zredukowane o 96,502%. Akcje przydzielono 59 845 inwestorom indywidualnym.

Proporcje dotyczące objętych akcji ukształtowały się następująco: inwestorzy indywidualni - 38.927.025 akcji, inwestorzy instytucjonalni - 220.586.475 akcji

W październiku 2010 Ministerstwo Skarbu Państwa zrealizowało transakcję sprzedaży 10 proc. akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej po cenie 21,30 zł za akcję. Kwota transakcji wyniosła blisko 4 mld zł. Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu.

W lutym 2012 MSP zrealizowało transakcję sprzedaży ponad 7 proc. akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej po cenie 19,2 zł za akcję. Proces budowania księgi popytu zakończył się dnia 23 lutego 2012 roku na 131.000.000 akcji spośród 1.288.124.586 akcji spółki. Oznacza to zmniejszenie zaangażowania Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki do poziomu 62,29 proc. oraz wpływy dla budżetu państwa w wysokości ponad 2,5 mld zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa we wrześniu 2010 r. podpisało umowę sprzedaży 84,19 proc. akcji Energi na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej za 7,53 mld zł. Jednak na transakcję nie zgodził się UOKiK, argumentując, że doprowadzi ona do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej. W połowie maja br. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PGE od decyzji UOKiK.

W związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, umowa między PGE i Skarbem Państwa została rozwiązana.

W dniu 3 lipca 2014 r. Skarb Państwa sprzedał 65,4 mln akcji PGE w drodze budowy przyspieszonej książki popytu. Zdecydowana większość z pozyskanych środków (około 1,2 mld zł) trafiła na konto Polskich Inwestycji Rozwojowych.

W dniu 10 września 2014 roku PGE zawarła z PGE Obrót umowę darowizny, w efekcie której stała się właścicielem prawie 100 proc. akcji PGE Dystrybucji. Przedmiotem umowy było nabycie od PGE Obrót 874.905.583 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 89,91 proc. kapitału zakładowego spółki PGE Dystrybucja. Akcje te reprezentują 89,92 proc. ogółu głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Nabyty pakiet akcji PGE Dystrybucji ma dla PGE charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Przed transakcją PGE posiadała 98.036.833 akcji PGE Dystrybucji stanowiących 10,08 proc. w kapitale zakładowym, a po zawarciu umowy do PGE należy 972.942.416 akcji, stanowiących 99,99 proc. w kapitale zakładowym oraz dających 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu PGE Dystrybucja. Pozostałe 0,01 proc. akcji PGE Dystrybucji bez prawa prawa głosu na walnym zgromadzeniu należy do PGE Dystrybucji.

Przychody 34 mld zł
Zysk netto 1,2 mld zł
Udział w dystrybucji 29 %
Udział w produkcji 41 %
Zatrudnienie 39 tys. osób

Tauron Polska Energia powstała w wyniku połączenia PKE, dystrybutorów EnergiiPro i Enionu oraz Elektrowni Stalowa Wola, Elektrociepłownii Tychy i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach. Trwają prace nad przyłączeniem do grupy sieci cieplnych Zabrza i Bytomia oraz PEC Dąbrowa Górnicza.

Głównym akcjonariuszem Tauron Polska Energia jest obecnie Skarb Państwa, który posiada 87,8% akcji spółki. Inni akcjonariusze dysponują walorami stanowiącymi 12,2% kapitału.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu 27 maja 2010 r. prospekt emisyjny spółki.

MSP zdecydowało, że oferta obejmie około 53 proc. akcji Tauronu. Po ofercie udział Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki spadnie do około 34 proc. Przewidywane wpływy MSP ze sprzedaży akcji wahają się w przedziale 5,7 - 7,9 mld zł.

Resort skarbu przeznaczył dla inwestorów indywidualnych pulę 20 proc. akcji z 52 proc. przewidzianych do sprzedaży. Może być ona zwiększona do 25 proc.

Tauron, opublikował w dniu 1 czerwca 2010 r, prospekt emisyjny związany z pierwszą publiczną ofertą akcji. Oferta publiczna obejmuje do 7.389.300.798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C. Po zakończeniu procesu scalania akcji, w wyniku którego liczba akcji Tauron zmniejszy się w stosunku 9:1, będą one stanowiły do 821.033.422 akcji Serii AA. Z tego powodu zapis na akcje powinien stanowić wielokrotność liczby 9.

UBS Investment Bank i UniCredit CAIB działają jako Globalni Koordynatorzy Oferty. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz CDM Pekao, DM BOŚ, DM Pekao, ING Securities i Trigon Dom Maklerski jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland S.A. pełni rolę oferującego.

Z uwzględnieniem scalenia akcji, ostateczna liczba akcji sprzedawanych wynosi 821.033.422 sztuki. Cena sprzedaży akcji Tauronu dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 0,57 zł.

Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie 231.052 ważne zlecenia (każdy inwestor mógł złożyć tylko jedno). Na maksymalną liczbę akcji, na którą mógł zapisać się inwestor indywidualny, tj. 1.500 sztuk (po uwzględnieniu scalenia w stosunku 1:9), złożono łącznie 191.364 zapisy.

Ostateczna liczba akcji zaoferowanych i przydzielonych inwestorom indywidualnym wyniosła 205.258.355 (po scaleniu), co odpowiada 25% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Liczba ta została, zgodnie z prospektem, zwiększona z 20% akcji pierwotnie planowanych do zaoferowania inwestorom indywidualnym.

Pozostałe akcje, tj. 615.775.067 (po scaleniu), zostały przydzielone polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. W ofercie dla inwestorów instytucjonalnych wzięło udział około 120 inwestorów finansowych, z tego jedną trzecią stanowiły podmioty zagraniczne.

Tauron zadebiutował na GPW w dniu 30 czerwca 2010 r.

Po sprzedaży akcji Skarb Państwa posiada 539.195.248 akcji, które stanowią 33,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczny głosów. W rękach akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się 66,08% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ, w tym ok. 4,90% walorów objął w ofercie KGHM. Resort skarbu w 2010 r. nie planuje sprzedaży pakietów akcji Tauron.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) sprzedało w dniu 22.03.2011 208.478.000 akcji (tj. 11,9% kapitału) spółki Tauron Polska Energia po cenie 6,15 zł za walor. Tym samym Skarb Państwa zakończył prywatyzację spółki, w której posiada nadal 30% akcji. Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu. Uczestniczyli w niej inwestorzy finansowi między innymi z Bliskiego Wschodu, Wielkiej Brytanii, Europy Środkowo-Wschodniej, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Belgii i Stanów Zjednoczonych, a budowa księgi zakończyła się znaczną nadsubskrypcją. 30 proc. popytu zgłosili inwestorzy zagraniczni, 70% krajowi.

Kapitał Taurona dzieli się na 1.752.549.394 akcje.

Przychody ok. 10 mld zł
Zysk netto brak danych
Udział w dystrybucji 26 %
Udział w produkcji 17 %
Zatrudnienie ok. 20 tys. osób


Holding Energa
powstała w wyniku połączenia Energi z Elektrownią Ostrołęka

Na początku maja 2010 Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zaprosiło inwestorów do negocjacji w sprawie sprzedaży co najmniej 4,12 mln, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 82,90% kapitału zakładowego, akcji spółki. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji upłynął 1 czerwca 2010 roku o godzinie 11:00.

Resort skarbu dopuścił na początku czerwca do due diligence spółki pięć firm. Chodzi o: CEZ a.s.; Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa GDF Suez Energia Polska; konsorcjum: Kulczyk Holding S.A., GS Global Infrastructure Partners II, L.P., GS Capital Partners VI Fund, L.P.; PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Energetyicky a Prujmyslovy a.s.

Wiążące propozycje warunków umowy zakupu akcji złożyły: Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska, Kulczyk Holding oraz Elektron, PGE Polska Grupa Energetyczna i Energeticky a Prumyslovy Holding"

MSP zdecydowało w dniu 20 sierpnia 2010 roku o prowadzeniu negocjacji równoległych z dwoma podmiotami. Ministerstwo Skarbu dopuściło do nich PGE Polską Grupę Energetyczną oraz Energetický a Průmyslový Holding.

We wrześniu 2010 r. MSP podpisało umowę sprzedaży 84,19 proc. akcji Energi na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej za 7,53 mld zł. Jednak na transakcję nie zgodził się UOKiK, argumentując, że doprowadzi ona do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej. W połowie maja br. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PGE od decyzji UOKiK.

W związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, umowa między PGE i Skarbem Państwa została rozwiązana.

W 2013 roku zdecydowano się na ofertę publiczną spółki. Jej globalnymi koordynatorami zostały UBS i JP Morgan. Pozostałe podmioty wybrane przez resort to: Citi Handlowy, PKO BP, UniCredit CAIB, Banco Espirito Santo, Merrill Lynch Bank of America, Ipopema Securities, DI BRE Banku oraz BNP Paribas. Doradcą prawnym MSP została kancelaria Linklaters C.Wiśniewski i Wspólnicy. Prospekt emisyjny Energii został złożony do KNF 12 września 2013 r. a 18 listopada został on opublikowany.

Oferta publiczna Energi obejmowała 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 17 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 20 zł. Wartość oferty sięgnęła więc 2,4 mld zł.

Dla inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi przeznaczono dwie transze. Inwestorzy składający zapisy w transzy dużych inwestorów indywidualnych mogli zapisywać się na maksymalnie 6 tys. akcji Energi. W transzy małych inwestorów indywidualnych inwestor mógł maksymalnie złożyć zapis na 1500 akcji.

Sprzedający zdecydował o zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do 24.369.952 akcji. Maksymalny przydział akcji dla inwestorów indywidualnych został ustalony na 452 akcje. Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym wyniosła 7.076.103 akcji. Średnia redukcja w obu transzach przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych wyniosła 55,9 proc.

Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych znalazło się 95.923.806 akcji. Na akcje Energi zapisali się inwestorzy z pięciu kontynentów, wśród nich instytucje nowe na naszym rynku, m.in. fundusze infrastrukturalne i fundusze specjalizujące się w inwestycjach w sektorze energetycznym.

Resort skarbu informował, że popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów.

Skarb Państwa ma zamiar zachować po ofercie powyżej 50 proc. akcji w kapitale zakładowym Energi. Debiut spółki przeprowadzono 11 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2019 r. Orlen wezwał do sprzedaży wszystkich 414.067.114 akcji Energi, po 7 zł za sztukę. Zapisy w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi potrwają od 31 stycznia do 22 kwietnia 2020 r. (pierwotnie do 9 kwietnia, jednak termin został przedłużony). Na dzień ogłoszenia wezwania Orlen ani podmioty zależne nie posiadały żadnych akcji Energi. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację.

26 lutego 2020 r. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę kontroli nad Energą. Orlen oczekuje decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Energi w pierwszym kwartale 2020 roku.

W dniu 31 marca 2020 r. PKN Orlen otrzymał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Energa, co oznacza spełnienie jednego z warunków zawieszających realizację procesu.

18 kwietnia 2020 r. koncern podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące planowanego przejęcia Grupy Energa. PKN Orlen w wezwaniu na sprzedaż 100 proc. akcji Grupy Energa podwyższył do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję, która pierwotnie była ustalona na 7 zł.

Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen i złożył zapis na sprzedaż 213.326.316 akcji Energi.

20 kwietnia 2020 r. Biuro Maklerskie PKO BP, pośredniczące w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy Energa, poinformowało, że zapisami została objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. NWZ Energi SA podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany statutu spółki w celu zniesienia statutowych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosowania przez innych niż Skarb Państwa akcjonariuszy. Natomiast Rada Nadzorcza Energi SA podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu - formalnie z mocą obowiązującą od dnia, oraz pod warunkiem dokonania, wpisu zmian w statucie spółki do KRS.

30.04.2020 r. Transakcja została sfinalizowana nabyciem akcji Grupy stanowiących około 80 proc. jej kapitału zakładowego oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez PKN Orlen gotówką pochodzącą ze środków własnych. We wrześniu br. PKN Orlen ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet spółki Energa, które zakończyło się 20 listopada br. Rozliczenie transakcji powinno nastąpić do 30 listopada br. W jej wyniku PKN Orlen zostanie właścicielem akcji Energi stanowiących ok. 90,92 proc. jej kapitału zakładowego oraz ok. 93,28 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Przychody ok. 5,7 mld zł
Zysk netto ok. 0,21 mld zł
Udział w dystrybucji 15 %
Udział w produkcji 2 %
Zatrudnienie 8,6 tys. osób


Enea SA
powstała w wyniku połączenia Enei i Elektrowni Kozienice .

W transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono 17.960.039 akcji serii C, w tym w transzy krajowych inwestorów instytucjonalnych - 6.364.577 akcji, a w transzy zagranicznych inwestorów instytucjonalnych - 11.595.462 akcje (ok. 11 mln akcji objął EBOR).

Jedyny inwestor branżowy, szwedzki koncern Vattenfall AB, który złożył deklarację nabycia akcji, otrzymał 82.395.573 akcji, stanowiących 18,7% kapitału po podwyższeniu, po cenie emisyjnej 20,14 zł za akcję.

Spółka udzieliła Credit Suisse, menedżerowi stabilizującemu oferty, prawa do wykonania opcji stabilizacyjnej typu reverse greenshoe dla ok. 1,56 mln akcji.

W dniu 17.11.2008 Enea zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spółki osiągnął poziom 15,60 zł.

MSP wybrało doradcę w procesie zbycia akcji Enei. Za najkorzystniejszą Ministerstwo uznało ofertę konsorcjum firm F5 Konsulting oraz Salans, D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza.

W połowie października 2009 MSP zakończyło postępowanie w sprawie zbycia 67,05% akcji Enei po tym, jak niemiecka spółka RWE AG - jedyny podmiot, z którym toczyły się rozmowy - zawiadomiło resort, iż nie złoży oferty ostatecznej.

Resort skarbu wybrał doradców finansowych do drugiego etapu. Zostali nimi Credit Suisse i Rotschild Polska.

MSP poinformowało o sprzedaży poprzez Giełdę Papierów Wartościowych 16,05 proc. akcji Enei za 1,134 miliarda złotych. Była to druga największa transakcja w formule "fully-marketed offer" w historii GPW i największa w ostatnich trzech latach. 80 proc. oferty zostało uplasowane wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji dla polskich funduszy emerytalnych (OFE), którym przydzielono 60 proc. oferowanych akcji.

Następnym krokiem w ramach rządowego planu strategicznego, dotyczącego krajowego sektora energii, będzie realizacja przez MSP II-ego etapu

Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło inwestorów w dniu 28 czerwca 2010 r. do negocjacji w sprawie kupna 51 proc. Enei. Skarb Państwa chce sprzedać 225.135.940 akcji spółki.

W wyznaczonym terminie do Ministerstwa Skarbu wpłynęły 4 wiążące oferty, ostatecznie jednak MSP zrezygnowało z prywatyzacji spółki. Resort uzasadnił tę decyzję brakiem ofert, które spełniałyby stawiane potencjalnym inwestorom warunki. Na ten krok ministerstwo zdecydowało się po trwającej prawie cztery miesiące wyłączności negocjacyjnej przyznanej francuskiemu koncernowi EDF. Wcześniej szanse na zakup akcji poznańskiej grupy miała firma Kulczyk Investments, ale jej wyłączność negocjacyjną przyznano tylko na kilka dni i ostatecznie nie udało jej się dogadać z resortem skarbu.

Przyjęty przez rząd "Plan prywatyzacji na lata 2012-2013" zakłada sprzedaż przez Skarb Państwa całego posiadanego pakietu akcji Enei.

Ministerstwo Skarbu Państwa planuje rozpoczęcie nowego procesu prywatyzacji dopiero po znaczącym zaawansowaniu inwestycji w Elektrowni Kozienice.

Największymi akcjonariuszami spółki (wg jej strony www) były na koniec 2013 roku: Skarb Państwa (60,43 proc.) i Vattenfall AB (18,67 proc. ).

Vattenfall wystawił w styczniu 2014 r. na sprzedaż cały posiadany pakiet 82.395.573 akcji Enei i sprzedał je 12,5 zł za akcję.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedał na początku kwietnia 2014 wszystkie posiadane akcje Enei, tj. 11.038.962 akcje, stanowiące 2,5 proc. wszystkich akcji spółki. Akcje zostały sprzedane krajowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Prowadzącym księgę popytu był Deutsche Bank. Księga popytu na akcje Enei została pokryta przy cenie 14,75 zł.

Przychody 7,4 mld zł
Zysk netto 0,17 mld zł
Udział w dystrybucji 16 %
Udział w produkcji 9 %
Zatrudnienie 13,3 tys. osób
Zmiany dot. operatorów systemu elektroenergetycznego


Zmiany strukturalne elektroenergetyki objęły również Operatora Systemu Przesyłowego oraz utworzyły zgodnie z Dyrektywą EC/54/2003 Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Zgodnie z "Programem dla elektroenergetyki" nastąpiło:

  • Całkowite wydzielenie Operatora Systemu Przesyłowego razem z siecią przesyłową z grupy PSE S.A. Operator ten działa jako 100 % Spółka Skarbu Państwa.
  • Wydzielenie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, jako niezależnych podmiotów prawnych, przy zagwarantowaniu niezależności działania w ramach świadczenia usług dystrybucyjnych.

Źródła:
"Program dla elektroenergetyki"
"Energetyka skonsolidowana" - Rzeczpospolita, grudzień 2006 r.


DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE